Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze websites binnen de stichting kom Leren. Wetende de algemene site en de site van haar scholen.

Door deze websites te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van onze websites

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Stichting kom Leren zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van haar websites en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Stichting kom Leren niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Stichting kom Leren garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Stichting kom Leren aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website.

Informatie gebruiken

Stichting kom Leren behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie van websites van de stichting te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting kom Leren of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Stichting kom Leren behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.