Privacybeleid

Privacyverklaring

Voor de maatschappij, dus zo ook voor de stichting kom Leren, is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy. Dit geldt in ons geval dan ook vooral voor de (persoons)gegevens van onze leerlingen en dien ouders. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is het uitgangspunt voor de behandeling/verwerking van persoonsgegevens binnen de stichting.

Functionaris Gegevensbescherming

Stichting kom Leren heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De heer Clément Bauduin werkt onafhankelijk en ondersteunt de stichting in de naleving van de AVG. Indien gewenst kunt u contact opnemen via e-mail: fg@kom-leren.nl.

Algemeen

Wij maken gebruik van persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor het onderwijzen en begeleiden van de leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders/verzorgers (zoals bij de inschrijving op de school). Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van de scholen gegevens over de leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er ook aanvullend bijzondere persoonsgegevens geregistreerd wanneer maatwerk in onderwijs (extra begeleiding) gewenst, dan wel noodzakelijk is voor een goede ontwikkeling van de leerling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan passende begeleiding van een leerling. De gegevens maken het aanbieden van passend onderwijs mogelijk, c.q. te verantwoorden naar de instanties die hiervoor middelen beschikbaar stellen.

Ons uitgangspunt is dat medewerkers niet méér inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werk.  Stichting kom Leren hanteert de wettelijke bewaartermijnen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van gegevens.  De meeste gegevens worden, zoals dit in het algemeen geldt , 2 jaar bewaard, nadat de leerling van school is gegaan. Langer bewaren we: i) gegevens over verzuim en in- en uitschrijving (5 jaar) cf. Besluit bekostiging WPO; ii) gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen (3 jaar na vertrek); iii) Adresgegevens van (oud-)leerlingen kunnen we langer bewaren voor het organiseren van reünies.

Digitale leermethoden/leermiddelen

Gezien het innovatieve karakter van de stichting is het inmiddels gewoon dat wij veelvuldig gebruik maken van digitale leermiddelen. De leveranciers welke wij inschakelen worden geacht conform de AVG de inloggegevens te gebruiken. Zonder uitdrukkelijke toestemming vanuit de stichting worden deze niet gebruikt voor andere doeleinden. De afspraken hieromtrent leggen wij vast in verwerkersovereenkomsten. Het beheer hiervan geschiedt in samenwerking met de externe functionaris gegevensbescherming.

Verstrekken gegevens aan derden

Uitgangspunt is dat de gegevens van de leerling van de leerling zijn. Deze worden primair gebruikt voor de onderwijsdoeleinden van de stichting als genoemd onder ‘algemeen’ hierboven. Er kunnen zich situaties voordoen dat derden om informatie vragen. Deze verzoeken kunnen een wettelijke grondslag hebben, alsdan zal de stichting de informatie verstrekken. Indien er geen grondslag is in wet- of regelgeving geschiedt dit enkel in overeenstemming met de ouders/verzorgers.

Rechten (ouders/verzorgers)

Veelal hebben ouders de stichting voorzien van gegevens over de leerlingen. De ouders/verzorgers hebben het recht om deze gegevens in te zien. Daar waar de gegevens niet meer relevant zijn voor het onderwijs kan verzocht worden deze te verwijderen. Ten aanzien van gescheiden ouders/verzorgers ligt de informatieverstrekking genuanceerder. Uitgangspunt voor de stichting hierbij is de themapagina van de onafhankelijke organisatie Onderwijsgeschillen, ‘informatieverstrekking aan gescheiden ouders’. Een verzoek tot inzage kunt u doen door een brief te sturen of e-mail naar info@kom-leren.nl. Indien er sprake is van een onjuist verzoek of onredelijk vaak verzoek kan de stichting kosten in rekening brengen om te voldoen aan het verzoek. Bij de uitvoering van uw rechten kunnen wij ten alle tijde u verzoeken te legitimeren, voordat wij overgaan tot de uitvoering van uw verzoek.

Beeld- en geluidsmateriaal

Bij inschrijving van leerlingen, of gedurende de schooljaren, wordt gevraagd hoe u als ouder/verzorger wenst dat wij als stichting om gaan met de gemaakte beeldmaterialen. Wijzigen in de manier waarop u wenst dat wij met het beeldmateriaal omgaan kunt u in de digitale omgeving van de school aanduiden. De stichting doelt hier met name op de grenzen van de publicatiedoeleinden van beeldmateriaal. U mag er vanuit gaan dat het publiceren van beeldmateriaal telkens met passende zorg wordt overwogen.

Datalekken

Indien de stichting waar neemt dat er sprake is van een datalek dan zal zij dit melden bij de functionaris gegevensbescherming. Alsdan vindt een analyse plaats van de ernst en de impact van het lek. Ook wordt bezien of een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens noodzakelijk is. Via de betrokken school, dan wel bestuursbureau, wordt de externe FG geïnformeerd en waar nodig om advies gevraagd.

Bezoekers van onze website

Stichting kom Leren heeft als leverancier en hostingpartner van haar websites gekozen voor SchouderCom. SchouderCom is eigendom van Driving the Vortex B.V. Persoonsgegevens van de bezoekers van onze website worden door SchouderCom verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Evaluatie, (technische) analyse en online dienstverlening

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:

  • Dat dit noodzakelijk is voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van de Stichting kom Leren. (het optimaliseren en verbeteren van de online dienstverlening)

Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website/intranet. De meeste van deze cookies plaatst SchouderCom zelf. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er op SchouderCom sites gebruik gemaakt van cookies om in te kunnen loggen en om instellingen en voorkeuren te onthouden. Video's die via schoudercom.nl geüpload zijn worden afgespeeld met behulp van een video player. Deze video player slaat enkele gegevens lokaal op in de browser. Deze gegevens beslaan voorkeuren en gebruiksgegevens en bevatten geen persoonsgegevens. Ook worden deze gegevens niet verzonden naar andere servers. Daarnaast worden op de SchouderCom website(s) binnen Stichting kom Leren ook Google Analytics cookies gebruikt.

Cookie Privacy wetgeving en Google Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Google Analytics verwerkt of opgeslagen. Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet worden gedeeld. Er is geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig. Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Driving the Vortex B.V. en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Driving the Vortex B.V. heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Google Analytics account van Driving the Vortex B.V. geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Google Analytics cookie van Driving the Vortex B.V. een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van SchouderCom.nl te kunnen waarborgen. Het Google Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out

Als u het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

'Sociale media' cookies

Een school kan ervoor kiezen widgets te gebruiken van bijvoorbeeld Twitter of Facebook. Hiermee kunnen scholen de bijdragen die op deze andere platformen zijn geplaatst direct in SchouderCom tonen. De widgets zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van cookies. Om te zien wat zij met eventuele persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kunt u de privacy verklaringen van Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien. De widgets worden pas actief nadat u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van Sociale media cookies.

'Van derden in bijdragen' cookies

Als een gebruiker een bijdrage plaatst in SchouderCom dan kan daarin content zitten die op andere sites wordt gehost. Voorbeelden van voorkomende content zijn bijvoorbeeld video's van YouTube of Vimeo. Andere voorbeelden van sites die regelmatig gebruikt worden zijn Onedrive.com, Leraar24.nl en MyAlbum.com. Het is niet mogelijk een uitputtende lijst van mogelijke sites te geven omdat gebruikers van onze websites zelf de bijdragen plaatsen. Bij het tonen van deze bijdragen kunnen cookies worden geplaatst door de desbetreffende site die de content host. Om te zien wat deze diensten met eventuele persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kunt u de privacy verklaringen van de desbetreffende diensten (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien. De content die op andere sites wordt gehost wordt pas getoond nadat u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van ‘Van derden in bijdragen’ cookies.