Regelingen

Onze regelingen

Het vastgesteld beleid van kom Leren is terug te vinden in diverse beleidsstukken en -notities, waaronder uiteraard ook de wettelijk verplichte documenten.

Op deze pagina tref je informatie en de meest actuele beleidsdocumenten aan met betrekking tot de volgende regelingen:

  • Integriteitscode
  • Beleid instandhouding van scholen
  • Klachtenregeling & Regeling vertrouwenspersoon
  • Meldingsregeling vermoeden misstand onderwijs (klokkenluidersregeling)
  • Procuratieregeling
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Integriteitscode

We vinden het belangrijk om als bestuur een ‘goed bestuur’ uit te dragen naar onze medewerkers en de samenleving om ons heen. In lijn met de code goed bestuur hebben we een integriteitscode.

Voor ons is integriteit iets wat wij dagelijks doen. We staan voor een open cultuur waar ongewenst gedrag snel aan het licht kan worden gebracht.

Beleid instandhouding van scholen

Diverse veranderingen in het onderwijsklimaat hebben ervoor gezorgd dat kom Leren de in 2015 opgestelde beleidsnotitie instandhouding scholen en de daarin vermelde besluiten in 2018 heeft herzien. In tegenstelling tot de ons omringende besturen wordt bij kom Leren wordt voor wat betreft de instandhouding van onze scholen de systematiek van de gemiddelde schoolgrootte toegepast en bepalen mede de kwaliteitseisen of een "kleine" school in stand gehouden kan worden. Op die manier hopen wij in het Heuvelland een belangrijke partner in het onderwijsveld te kunnen blijven en een bepalende rol kunnen vervullen binnen de sociale structuur van de aldaar gelegen dorpen.

Klachtenregeling & Regeling vertrouwenspersoon

Uteraard hebben wij ook een Klachtenregeling & Regeling vertrouwenspersoon. Als ouders of medewerkers er onverhoopt met de directeur op hun school of leidinggevende niet uitkomen, dan kunnen zij een beroep doen op deze regeling. Afhankelijk van de behoefte, kan om bemiddeling door de vertrouwenspersoon gevraagd worden of kan een formele klacht worden ingediend bij het College van Bestuur van kom Leren. De onafhankelijk vertrouwenspersoon van Stichting kom Leren is Patrick van Well. Hij is te bereiken via mail: pvwell@qccinfo.com.

Daarnaast beschikt kom Leren over een intern klachtencoördinator: Astrid Claessens. Zij is ook te bereiken via mail: a.claessens@komleren.nl.

Meldingsregeling vermoeden misstand onderwijs (klokkenluidersregeling)

Met de komst van de Wet huis voor klokkenluiders zijn werkgevers met meer dan 50 werknemers verplicht een regeling vast te stellen voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie, een zogenaamde klokkenluidersregeling. Dit geldt ook voor schoolbesturen. De meldingsregeling moet scholen helpen op integere wijze te functioneren en bevorderen dat misstanden in de organisatie daadwerkelijk worden gemeld.

De contactpersoon van kom Leren die belast is met de Meldingsregeling vermoeden misstand onderwijs is Jos Gisberts. Hij is te bereiken via mail: j.gisberts@home.nl.

Procuratieregeling

Een adequate procuratieregeling is een basisvoorwaarde waar elke organisatie, dus ook onderwijsinstellingen, aan moet voldoen. De procuratieregeling geeft de kaders voor het aangaan van verbintenissen en het uitvoeren van transacties aan. Op deze manier worden binnen de organisatie fouten en eventueel misbruik voorkomen.

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

De AVG is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Het doel is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie.

Stichting kom Leren laat zich hierin ondersteunen door een Functionaris voor gegevensbescherming. Hij heeft deskundige kennis van de wetgeving en praktijken inzake gegevensbescherming en verleent bijstand bij het toezicht op de interne naleving van deze verordening.

Onze Functionaris voor gegevensbescherming is Clément Bauduin. Hij is te bereiken via mail: fg@komleren.nl.